fbpx

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών Διαδικτύου και ιστότοπου Web-expert.gr

H Web-expert.gr παρέχει μέσω διαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:

 1. Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domains)
 2. Εκμίσθωση χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου, που σκοπός τους είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού και η φιλοξενία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών υποστήριξης & προώθηση ιστοσελίδων

 

Για την ερμηνεία των όρων χρήσης, ως έννοια χρησιμοποιείται η λέξη χρήστης, η οποία και αφορά τον αντισυμβαλλόμενο στην υπηρεσία της εκμίσθωσης χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου και Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν την κάθε μια από τις δύο αυτές υπηρεσίες, των οποίων η παραγγελία εκτελείται online και δεν αποτελούν όρους χρήσης για τη κατασκευή ιστότοπου / ιστοσελίδας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Web-expert.gr για την οποία απαιτείται η φυσική συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών.

Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domains)

Η χρήση της Web-expert.gr, για την καταχώρηση Ονόματος Χώρου (Domain Name), σημαίνει αυτόματη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names) με κατάληξη .gr (Απόφαση 592/012 της 03/02/2011), Κανονισμός που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης για τα Ονόματα Χώρου.


Η Web-expert.gr, με τη λήψη της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου και μετά από την πληρωμή των τελών, γνωστοποιεί την αίτηση αυτή στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου μέσω εξουσιδοτημένου συνεργάτη. Το όνομα χώρου ενεργοποιείται προσωρινά εντός τριών ωρών από την παραλαβή της αίτησης από το Μητρώο. Το ύψος των νόμιμων τελών, που καταβάλλονται στην Web-expert.gr, για κάθε πράξη σχετιζόμενη με τα Ονόματα Χώρου .gr, βρίσκεται δημοσιευμένο στα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου, αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την Web-expert.gr και τελεί διαρκώς μέσα στα νόμιμα όρια που αναφέρονται στην απόφαση 351/76, 20/05/2005. Η επικοινωνία της Web-expert.gr με το χρήστη επιτυγχάνεται με κάθε θεμιτό τρόπο και ενδεικτικά αναφέρονται: η τηλεφωνική επικοινωνία, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή ΦΑΞ, η αποστολή σύντομου μηνύματος σε κινητό (SMS) κτλ. Ο εκάστοτε συμβαλλόμενος αλλά και ο εκάστοτε υποψήφιος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αποδέχεται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από την πλευρά της Web-expert.gr


Εκμίσθωση χώρου σε σκληρούς δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου (Web Hosting)

Ο χώρος που εκμισθώνει η Web-expert.gr στον αντισυμβαλλόμενο χρήστη πληρεί και περιέχει όλες τις εκάστοτε συμφωνημένες ιδιότητες, διαφορετικές ανά είδος λογαριασμού φιλοξενίας. Οι ιδιότητες αυτές διαπιστώνεται ότι υπακούουν σε ορθότητα και πληρότητα με τα συμφωνηθέντα δια της αναγραφής των ιδιοτήτων στον ιδιωτικό χώρο του πελάτη. Ρητά συμφωνείται ότι, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, ο αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εκδόσεις λογισμικού στο Διακομιστή, τις οποίες εκδόσεις ορίζει η Web-expert.gr. Οποιαδήποτε ανάγκη χρήσης διαφορετικών εκδόσεων και ενθεμάτων αυτών, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε διακομιστές αποκλειστικής χρήσης (Dedicated Servers) και εικονικούς διακομιστές αποκλειστικής χρήσης (VPS), πάντοτε με ευθύνη του αντισυμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση η Web-expert.gr δεσμεύεται να επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά όποτε και αν της ζητηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Κατά τη δημιουργία και έναρξη λειτουργίας ενός λογαριασμού φιλοξενίας η Web-expert.gr γνωστοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που απαιτούνται, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να έχει τη συμφωνημένη πρόσβαση στο συμφωνημένο χώρο του δίσκου. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης  μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα του προϊόντος, μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη στην περιοχή πελατών. Η Web-expert.gr δεσμεύεται ότι ουδέποτε θα ζητήσει τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών από το χρήστη.

Για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών, η Web-expert.gr διατηρεί και προσφέρει χώρο σε δίσκους Διακομιστών Διαδικτύου, οι οποίοι Διακομιστές έχουν τη φυσική τους υπόσταση στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ο κάθε λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται στο Διακομιστή που έχει συμφωνηθεί. Η Web-expert.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει προσωρινά το λογαριασμό ενός χρήστη σε διαφορετικό Διακομιστή από το συμφωνημένο, μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα λειτουργίας στον έτερο Διακομιστή. Σε περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου προβλήματος η Web-expert.gr ενημερώνει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους χρήστες τόσο για το γεγονός καθώς και για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης. Η Web-expert.gr διατηρεί το δικαίωμα να εισέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον εκμισθωμένο χώρο του κάθε χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο λαμβάνεται μόνο για τους Διακομιστές με φυσική υπόσταση στη Γερμανία και διατηρείται έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη των υπηρεσιών φιλοξενίας. Η Web-Expert λάμβάνει αντιγραφα ασφαλείας καθημέρινά και διατηρεί τα τελευταία εξι στους server της. O χρήστης πρέπει ανα τακτά χρονικά διαστήματα να αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας αυτά σε δικά του μέσα (δίσκους, cd, clould).

Ο χρήστης δεσμεύεται ότι κατά τη συμβατική χρονική περίοδο και με τη χρήση των μισθωμένων πόρων της Web-expert.gr θα λειτουργεί μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Προκειμένου η χρήση να μην εμπίπτει στον αμέσως προηγούμενο χαρακτηρισμό, θα πρέπει να συμβαίνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αποκλειστικώς απαριθμούμενα:

 1. Εκμετάλλευση της συνολικής υπολογιστικής ισχύος του Διακομιστή, ως Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σε ποσοστό 8% σταθερά μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ημερών.
 2. Τοποθέτηση λογισμικού στο σκληρό δίσκο του Διακομιστή με περιεχόμενο, που αποτυπώνεται με οποιοδήποτε τρόπο και είναι:
  A. πορνογραφικό (σύμφωνα με την έννοια που το ελληνικό δίκαιο αποδίδει στη φράση: ακόλαστη πράξη)
  B. προστατευόμενο από το ν.2121/93 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και όπως αυτός τυχόν τροποποιηθεί στο μέλλον
  Γ. προώθηση, προβολή, πώληση χημικών σκευασμάτων
 3. Χρήση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή ενοχλητικών (spam) μαζικών μηνυμάτων. Για το χαρακτηρισμό μιας αποστολής ως ενοχλητικής και ταυτόχρονα μαζικής, αρκεί η αποστολή από ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνω των 100 μηνυμάτων ημερησίως, με αποδεδειγμένη τη μη αίτηση ή αποδοχή των μηνυμάτων αυτών από τον παραλήπτη.
 4. Τοποθέτηση και λειτουργία λογισμικού άμεσης ανταλλαγής μυνημάτων (chat rooms).
 5. Χρήση στατικής IP και ταυτόχρονη ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού για τη συγκέντρωση αριθμών πιστωτικών καρτών σε online κατάστημα
   

Ενέργειες της Web-expert.gr σχετικά με τα ακριβώς παραπάνω 1,2,3,4,5:

 • Ο λογαριασμός χρήστη, ο οποίος πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακριβώς παραπάνω (1, 3, 4, 5), αναστέλλεται
 • Ο λογαριασμός χρήστη, ο οποίος πραγματοποιεί το ακριβώς παραπάνω με αριθμό: 2, τίθεται σε αναστολή και η Web-expert.gr ενημερώνει τις εκάστοτε αρμόδιες ελληνικές αρχές για τον τρόπο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων λογαριασμών

Η επικοινωνία της Web-expert.gr με το χρήστη επιτυγχάνεται με κάθε θεμιτό τρόπο και ενδεικτικά αναφέρονται: η τηλεφωνική επικοινωνία, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή ΦΑΞ, η αποστολή σύντομου μηνύματος σε κινητό (SMS) κτλ. Ο εκάστοτε συμβαλλόμενος αλλά και ο εκάστοτε υποψήφιος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αποδέχεται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από την πλευρά της Web-expert.gr

 

Αγορά εφαρμογών και υπηρεσιών υποστήριξης & προώθηση ιστοσελίδων

You should carefully read the following License & Terms of Service.

GNU/GPL License

 

The software distributed by JoomlaWorks Ltd. (the "products") consists of components, modules and plugins for the Joomla! application framework (also identified as "Joomla! extensions" as a whole).

 

The products are free software; you can redistribute a product and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. All existing copyrights must be prominently visible on all modified versions of this software.

 

The products are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please read the complete GNU General Public License for more details.

 

Proprietary License (For Products Available Under Subscription)

 

The templates (also referred to as themes, layouts or skins across all JoomlaWorks sites) included in all products available under a subscription are distributed under a proprietary license and are not covered by the GNU/GPL license. You are authorized to make any necessary modification(s) to the products' templates to fit your purposes. You may not however redistribute or release any modifications as GPL or otherwise. You must also not change or remove the copyright information in the HTML, CSS and JavaScript files. Please contact us if you have any requirements that are not covered by these terms.

 

Terms of Service (For Products Available Under Subscription)

 

Our website provides a download service for the products in accordance with the licenses listed above and the following Terms Of Service issued by our company, JoomlaWorks Ltd.:

 

 1. Unlimited product usage granted: Your membership grants you the rights to download the products as often as desired within your subscription period and use in as many domains and/or websites as you wish. For example, a 12 month membership entitles you to download the products an unlimited number of times within 12 months. If you renew your subscription, you are entitled to download the products to the extent of your subscription period. Even after your membership expires, you may continue to use the products. Thus, the products are not time-limited.
 2. Product modifications: You are authorized to make any necessary modification(s) to the products to fit your purposes. Redistribution of the product or any modified version must always be done in accordance with the GNU/GPL license. In this case, you must also not change or remove the copyright information in the header of the XML descriptor file or in PHP files.
 3. Template modifications: You are authorized to make any necessary modification(s) to the templates included in our products available under subscription to fit your purposes. It is strictly prohibited however to redistribute or release any modifications that apply to HTML, CSS or JavaScript files as GPL or otherwise, for the sake of porting/forking these templates to any platforms and/or content management systems. You must also not change or remove the copyright information in the HTML, CSS and JavaScript files.
 4. Unauthorized Use: Although the number of downloads are not limited, subscriptions can not be shared (see below, 'Assignability'). Sharing or other methods which allow for multiple, simultaneous downloads (and thereby affect the performance of this web site) are strictly forbidden and may result in termination of your subscription.
 5. Updates: All of the products are designed for the latest stable (LTS/Long Term Support) version of Joomla! unless stated otherwise, but we can give no guarantee, that the products will run with future versions of Joomla!. Subscribers may use our Ticket Support System to address any issues related to software versions.
 6. Delivery: All subscriptions will be immediately activated after we have succesfully received your payment. Once a purchase is complete, the activation email will be sent to the email address specified during checkout. 
 7. Assignability: You may not sub-license, assign, or transfer your subscription to anyone else without prior written consent from JoomlaWorks Ltd.
 8. Ownership: You may not claim intellectual or exclusive ownership to any of the products, modified or unmodified. All products are property of JoomlaWorks Ltd. The products are provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied. In no event shall our juridical person be liable for any damages including, but not limited to, direct, indirect, special, incidental or consequential damages or other losses arising out of the use of or inability to use the products.
 9. Return/Refund Policy: Since our company is offering non-tangible irrevocable goods we do not issue refunds after a subscription is purchased, which you are responsible for understanding upon purchasing. Please make sure that you have carefully read all relevant documentation and tried out the demos.
 10. Warranty: JoomlaWorks does not warranty or guarantee these products in any manner. We cannot guarantee they will function with all 3rd party extensions or templates as there is currently no certification process for such extensions or templates. All JoomlaWorks products are tested to work on all major browsers like Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer (version 7 and newer), Google Chrome, Opera, Apple Safari (version 3 and newer).
 11. Support: JoomlaWorks offers commercial extensions "as is", with no implied meaning that they will function exactly as you wish or with all 3rd party extensions. Further, we offer no technical support via email or otherwise for installation, customization, administration of Joomla!. All support questions should be directed to our Ticket Support System which can be used by all active subscribers. There is also the official customer-to-customer Community Support Forum, available to everyone seeking for help past our working hours. JoomlaWorks may monitor the forum, providing additional assistance and guidance.

 

Copyrighted Material

All of the content on this web site is protected from re-use and publication by our existing copyrights. Violating these rights by reproducing the copy in print or online is a violation of these terms and will result in account suspension.

 


Τρόποι Πληρωμής - Ισχύς Υπηρεσιών

Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων από τους Πελάτες της Web-expert.gr μπορεί να επιτευχθεί είτε αυτοματοποιημένα με τη χρήση κάρτας αλλά και με τη χρήση της Paypal είτε με κατάθεση σε συμβατικούς λογαριασμούς στις τράπεζα Πειραίως (Βουλγαρία). Η χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας μέσω Κάρτας ή Paypal, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών. Η επιλογή της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτεί χρονική αναμονή 2 ωρών, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την ενημέρωση της Web-expert.gr από τον πελάτη ότι κατατέθηκε το απαιτούμενο ποσό. Κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή οδηγεί στην αναστολή της σχετιζόμενης υπηρεσίας εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη δήλη ημέρα. Μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας αποστέλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά το κατάλληλο φορολογικό παραστατικό, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλωθεί. Οι πελάτες, που επιθυμούν έκδοση τιμολογίου αντί αποδείξεως και δεν έχουν συμπληρώσει το κατάλληλο πεδίο προτίμησης στο προφίλ τους, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την Web-expert.gr, το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της αγοράς.

Τελικές Διατάξεις

Κάθε συναλλαγή – σύμβαση που εκπληρώνεται με την Web-expert.gr ακολουθεί κατά τα κοινά νομικά της χαρακτηριστικά το εφαρμοστέο βουλγάρικο γραπτό και εθιμοτυπικό Δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής των όρων του παρόντος ορίζεται το Πετρίτσι, καθώς σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης το μέρος που θα προβεί στην τελευταία πράξη ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι η Web-expert.gr, η έδρα της οποίας και βρίσκεται στην οδό: Bουλγαρίας 2, Πετρίτσι Βουλγαρία.

Επικοινωνία

Η Web-expert.gr διατηρεί, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χρηστών, σύστημα υποστήριξης για θέματα λογαριασμού και υπηρεσιών, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 19:00. Η υποστήριξη παρέχεται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αλλά και καθόλες τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες, είτε μέσω του online Live Support είτε με τη χρήση του συστήματος αιτημάτων υποστήριξης. Η επικοινωνία με την Web-expert.gr, από την πλευρά του χρήστη, μπορεί να επιτευχθεί συμβατικά με τους εξής μόνο τρόπους:

 

Κατοχύρωσε Domain

Panel Διαχείρισης

Προσφέρουμε Domain Panel, για εύκολη αλλαγή nameservers, επαφής, λήψη του EPP, κλείδωμα, domain park / unpark με ένα click!

Υπενθύμιση λήξης

Σας στέλνουμε 5 email 40,20,10 (+SMS),7 και μια (+SMS) μέρα πριν την λήξη του domain για να σας ειδοποιήσουμε για την έγκαιρη ανανέωση του! Το SMS φυσικά μπορεί να απενεργοποιηθεί!

Extra υπηρεσίες

Υπηρεσίες domain parking / φιλοξενίας  και SMS χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Νέες καταλήξεις

Προσφέρουμε σχεδόν όλες τις καταλήξεις, εάν δεν βρείτε κάποια ρωτήστε μας!

Web Hosting

High Speed Servers

Γιατί οι server μας είναι σύγχρονοι, φιλικοί προς το περιβάλλον και σε Ευρωπαϊκό Datacenter

Ασφάλεια

Firewall, antivirus και live exploit scanner που προστατεύουν τα website σας από επιθέσεις.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Απεριόριστα E-mail, subdomain, parked domains, autoresponders & email forwarders. 3 εφαρμογές ανάγνωσης Web Mail (RoundCube/ Horde/ SquirrelMail)

Γρήγορη Τεχνική Υποστήριξη

Γρήγορη τεχνική υποστήριξη, με μεγάλη γνωσιακή βάση και video tutorials του cPanel.